PRIVACYBELEID

Burger Warehousing B.V. verleent logistieke diensten over de hele wereld. BLS met het hoofdkantoor in Nederland, voldoet aan de geldende EU-regels en -voorschriften. Met het oog op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna: “AVG”) op 25 mei 2018, vermelden wij hieronder de maatregelen die BLS waarborgt om uw privacy te beschermen.`

BLS heeft wettige en legitieme doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens, zoals toegestaan ​​door de AVG. Als de verwerking van persoonsgegevens door BLS vereist is voor andere specifieke zakelijke doeleinden, zullen we om uitdrukkelijke toestemming vragen. Persoonlijke
gegevens die door ons worden verwerkt, kunnen uw naam, geslacht, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, functie, ID en / of informatie over de sector waarin u werkt, omvatten.

Op elk door u gewenst moment kunt u een kopie opvragen van alle persoonlijke gegevens die BLS over u verzamelt en opslaat. Daarnaast heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens, kunt u BLS verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde persoonsgegevens of – indien van toepassing – BLS opdragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Waar van toepassing worden alleen basisgegevens door BLS verwerkt en veilig opgeslagen, totdat de specifieke doeleinden zijn bereikt binnen de maximale bewaartermijn, dan wel totdat uw expliciete intrekking van uw toestemming schriftelijk door BLS is
ontvangen. BLS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder legitieme doeleinden tenzij die nodig zijn om gezamenlijk een zakelijk doel te bereiken en waarmee u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan.

DISCLAIMER

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van ons. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

De site conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.